CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC thông qua mô hình TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH với sự hỗ trợ của các thiết bị GOOGLE FOR EDUCATION và CHROMEBOOK trong trường học